Nieruchomości gruntowe przy ul. F.Focha w Krakowie (10-06-2020r.)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 1360/19, 1401/19, 1528/19, 1633/19, 1674/19. 1679/19, 1973/19, 1829/19. 1998/19, 2186/19, KMG 214/19, 215/19 , 292/19. 352/19, 82/20. KMS 210/19
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 1013kpc w związku z art. 867 kpc, że w dniu 10 czerwca 2020 roku o godz. 10:00
w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a odbędzie się

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

– nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26/1 obręb 14 Krowodrza o powierzchni 0,0665 ha, położonej w Krakowie przy al. Focha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00007604/8;

– nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26/2 obręb 14 Krowodrza o powierzchni 0,0139 ha, położonej w Krakowie przy al. Focha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00018127/0

Według wskazań studium zagospodarowania przestrzennego działki nr 26/1 i 26/2 obręb 14 Krowodrza znajdują się na terenie oznaczonym symbolem MNW-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej niskiej intensywności.

Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota

4 974 120,00 zł brutto

(słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj.

3 730 590,00 zł brutto (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt zł).

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto licytowanych nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika). Nieruchomości można oglądać w dniu 28 maja 2020 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy i elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń