Grunty rolne i leśne w Czernej gm. Krzeszowice ( 21-10-2020 )

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM  695/17

 Kraków, dnia 01.09.2020

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 

 

 O B W I E S Z C Z E N I E


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 867 kpc, że w dniu  21 października 2020 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a  odbędzie się

 

  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

  w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

 

w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi

 

dotycząca nieruchomości, położonej w miejscowości Czerna obręb 3, gmina Krzeszowice, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą KR2K/00042924/6, oznaczonej jako działki nr nr:

1125 o pow. 0,20 ha, 294, o pow. 0,27 ha, 361 o pow. 0,33 ha, 701 o pow. 0,13 ha, 741 o pow. 0,26 ha, 1191 o pow. 0,20 ha, 1193 o pow. 0,15 ha, 1205 o pow. 0,07 ha, 100 o pow. 0,08 ha, 106 o pow. 0,02 ha, 112 o pow. 0,14 ha, 115 o pow. 0,08 ha, 1303 o pow. 0,01 ha, 663 o pow. 0,89 ha, 659 o pow. 0,14 ha, 657 o pow. 0,03 ha, 654 o pow. 0,09 ha, 652 o pow. 0,06 ha, 646 o pow. 0,11 ha, 627 o pow. 0,05 ha, 623/1 o pow. 0,65 ha, 617 o pow. 0,15 ha, 603/2 o pow. 0,33 ha, 601 o pow. 0,15 ha, 594 o pow. 0,16 ha, 585 o pow. 0,50 ha, 550 o pow. 0,09 ha, 541 o pow. 0,38 ha, 539 o pow. 0,23 ha, 511 o pow. 0,26 ha, 452 o pow. 0,27 ha, 450/3 o pow. 0,33 ha, 431 o pow. 0,17 ha,  193 o pow. 0,20 ha,  191 o pow. 0,11 ha,  95 o pow. 0,13 ha,  71 o pow. 0,29 ha,  51 o pow. 0,19 ha, 46 o pow. 0,07 ha,  572 o pow. 0,59 ha,  224 o pow. 0,07 ha,  315 o pow. 0,21 ha,  728 o pow. 0,18 ha,  751 o pow. 0,05 ha,  666 o pow. 0,29 ha,  689 o pow. 0,24 ha,  697 o pow. 0,14 ha,  739 o pow. 0,14 ha,  747 o pow. 0,80 ha,  749 o pow. 0,15 ha,  160 o pow. 0,23 ha,  322 o pow. 0,15 ha,  787 o pow. 0,04 ha,   791 o pow. 0,20 ha,  799 o pow. 0,17 ha,  821 o pow. 0,09 ha,  826 o pow. 0,19 ha,  866/2 o pow. 0,27 ha, 868/2 o pow. 0,24 ha,  883 o pow. 0,15 ha,  1206 o pow. 0,03 ha, razem powierzchnia działek 12,59 ha.

 Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota

 259 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

  194 250,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt zł).

 Zgodnie uchwałą nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Czerna, Filipowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary w Gminie Krzeszowice

działki nr 1125, 654, 646, 623/1, 585, 191, 1205, 1206 położone w m. Czerna znajduje się w terenie oznaczonym symbolem R2 – Tereny rolne, ZE -Tereny zieleni nieurządzonej lokalnej ochrony powiązań przyrodniczych

działki nr 294, 452, 46, 160, 106, 115 położone w m. Czerna znajduje się w terenie oznaczonym symbolem ZL – tereny lasów ZE tereny zieleni nieurządzone lokalnej ochrony powiązań przyrodniczych

działki nr 361, 741, 663, 659, 657, 617, 594, 550,541, 539, 511,431, 193, 51, 315, 728, 751, 666, 697, 739, 747, 749, 787,791, 799, 826 położone w m. Czerna znajduje się w terenie oznaczonym symbolem ZE tereny zieleni nieurządzone lokalnej ochrony powiązań przyrodniczych

działki nr 701, 100, 652, 603/2, 627, 601, 95, 71, 689, 322, 821 położone w m. Czerna znajduje się w terenie oznaczonym symbolem R2 – Tereny rolne ,PK. oraz w Obszarze wysokiej ochrony zbiorników wód podziemnych (GZWP)

działki nr 1191, 1193, położone w m. Czerna znajduje się w terenie oznaczonym symbolem R -Tereny rolne w strefie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych

działki nr 112, 450/3, 572, 224 położone w m. Czerna znajduje się w terenie oznaczonym symbolem ZE -Tereny zieleni nieurządzonej lokalnej ochrony powiązań przyrodniczych, częściowo ZL – tereny lasów i R2 – tereny rolne

działka nr 1303 położona w m. Czerna znajduje się w terenie oznaczonym symbolem KD -tereny dróg publicznych(ulice)

działka nr 866/2, 868/2 położone w m. Czerna znajduje się w terenie oznaczonym symbolem ZE -Tereny zieleni nieurządzonej lokalnej ochrony powiązań przyrodniczych

działka nr 883 położona w m. Czerna znajduje się w terenie oznaczonym symbolem ZL – tereny lasów

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania licytowanej nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika). Nieruchomości można w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Na dzień 14 października 2020 roku o godzinie 10:00 wyznacza się spotkanie zainteresowanych w Czernej obok DPS w Czernej. Akta sprawy i elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 

                                                                                                                      Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń